SLUŽBY alebo ČO VÁM PONÚKAME ...

Robme projekty INaK

  • spolupráca pri príprave a realizácii národných a medzinárodných projektov
  • projektový manažment a manažment riadenia kvality, externé hodnotenia projektov
  • príprava, realizácia a implementácia projektov v spolupráci s partnermi v rámci štrukturálnych nástrojov Európskej únie, Erasmus+ a iných grantových schém
Chcete vedieť viac ?

Učme sa INaK

  • spolupráca v oblasti inovatívnych foriem vyučovania, príprava vzdelávacích a metodických materiálov
  • realizácia metodických školení
  • implementovanie metódy E-U-R do vyučovania
Chcete vedieť viac ?

Riešme veci INaK

  • príprava a realizácia aktivít na miestnej úrovni
  • dobrovoľníctvo
  • Máte dobrý nápad? Nájdime spolu riešenie na jeho realizáciu.
Chcete vedieť viac ?