PROJEKTY alebo ČOMU SA VENUJEME

ENVI-MOBILE

Boli sme partnerom v medzinárodnom projekte ERASMUS+, zameranom na využitie inovatívnych foriem vzdelávania v rámci envirovýchovy s dôrazom na komunitný rozvoj. V prípade záujmu o výstupy projektu nám pošlite mail, alebo kontaktujte Strom života. Pre ukážku tréningového programu realizovaného v rámci projektu kliknite tu.

CHANGE THE GROUNDS

V projekte CHANGE THE GROUNDS sme sa spolupodieľali na tvorbe tréningových materiálov, podporujúcich zručnosti zavádzania zmien a úprav školských dvorov a záhrad tak, aby vytvárali prostredie vhodné na učenie sa vonku. Projekt koordinoval Strom života.

BIOPROFILY

Spolu s Univerzitou Konštantína Filozofa, katedrou ekológie a environmentalistiky a v partnerstve s ďalšími 4 organizáciami zo Slovenska, Talianska, Španielska a Veľkej Británie, sme pracovali na medzinárodnom projekte zameranom na nové formy vzdelávania a zvyšovanie proaktivity mladých ľudí na miestnej úrovni v environmentálnej oblasti. Pre bližšie informácie kliknite tu.
(LINK: https://www.teachinggreen.eu/)

STEP AHEAD

V partnerstve 10 organizácií z 5 krajín sme úspešne realizovali už v druhej fáze projekt zameraný na tvorbu metodík a výučbových online modulov v oblasti inovácií a trendov v automobilovom priemysle. Projekt bol prioritne určený učiteľom odborných predmetov zo stredných odborných škôl automobilových a ich študentom. Pre prístup k digitálnym materiálom a online modulom zdarma, kliknite tu.
(LINK: http://projektstepahead.sk/)

TAKE ME OUT

Od jesene 2016 koordinujeme medzinárodné projektové partnerstvo s názvom „TAKE ME OUT“. Jeho zámerom bolo zaviesť do materských škôl a predškolských zariadení outdoorový prístup s cieľom umožniť deťom tráviť čo najviac času vonku, mimo tried. V rámci projektu spolu s ďalšími partnermi v SR, ČR ako i partnermi z UK, Estónska a Dánska, sme vytvorili metodické materiály, tréningový program, motivačné aktivity, ktoré sú zdarma dostupné tu. (LINK: https://takemeoutproject.eu/sk/about-project-slovencina/)

NTC for All

V rokoch 2017 – 2019 sme sa podieľali na implementácii projektu NTC for ALL, zameraného na podporu funkčného myslenia u detí a rozvoj ich mozgového potenciálu. Úlohou INAK bola spolupráca na tvorbe metodických materiálov a ich digitalizácia. Metodické materiály i podrobnejšie informácie o prínosoch NTC programu, určeného materským školám, ale i rodičom detí, nájdete na stránkach projektu.
(LINK: http://ntcforall.com/)

TEACH, INSPIRE AND PROTECT - TIP

V roku 2018 sme boli prizvaní do partnerstva projektu, riadeného organizáciou Birdlife Malta. Projekt prispieva k zmene obsahu a foriem vyučovania v materských a základných školách na Malte, s využitím outdoor prístupu. Do partnerstva bolo zapojené i Ministerstvo školstva z Malty, školy zo Španielska, Malty, Veľkej Británie a Slovenska a ďalšie inštitúcie. Úlohou INAK bola digitalizácia materiálov, vytvorených v projekte a zorganizovanie tréningu pre učiteľov, kombinujúceho outdoor prístup s podporou IKT zručností. Výstupy projektu sú súčasťou týchto stránok. (LINK: https://owleducation.org/teach-inspire-and-protect/)

SEL

V roku 2020 nám bol schválený projekt „Je to dobré pre nich, je to dobré pre nás – Sociálno–Emocionálne Učenie prostredníctvom návratu prírody do škôl“ – „SEU pre školy“, pod číslom projektu 2020-1-SK01-KA201-078325. V rámci projektu realizujeme výskum, vytvárame a testujeme program pre materské školy zameraný na vplyv pobytu vonku a ďalších faktorov na zvyšovanie vedomostí detí o prírode, posilňovanie vzťahu k nej a rozvoj empatie, sociálnych zručností a prosociálneho správania. Projekt realizujeme v 4 krajinách v spolupráci 7 organizácií. Bližšie informácie budú dostupné na webových stránkach projektu. (LINK: https://selforschools.eu/)

STEP IN

Od jari 2021 spolupracujeme s partnermi z Talianska, Fínska, Českej republiky a Slovenska na medzinárodnom projekte STEP IN, zameranom na tvorbu digitálnych materiálov pre stredné odborné školy v oblasti Strojárstva, Hydrauliky a Pneumatiky a Logistiky, s cieľom uľahčiť učiteľom a študentom výučbu najmä počas dištančnej výučby. Aktuálne pripravujeme krátke odborné videá a online testy, ktoré pomôžu s výučbou odborných tém v čase, keď sa študenti nebudú môcť zúčastňovať praktického vyučovania v dielňach. Viac informácií o projekte a o možnosti zapojenia, či využitia materiálov zdarma, nájdete už čoskoro tu. (LINK: http://stepintolearning.eu/)

TEACHING GREEN

Od jesene 2021 v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa, katedrou ekológie a environmentalistiky, s o.z. Strom života a v partnerstve s ďalšími 3 organizáciami z Talianska, Španielska a z Cypru, koordinujeme medzinárodný projekt zameraný na implementáciu praktickej environmentálnej výchovy a zvyšovanie povedomia o zmene klímy, jej dopadoch a zmierňujúcich opatreniach. Súčasťou projektu sú medzinárodné tréningy pre učiteľov a praktický monitoring pre študentov, ktorým môžu sledovať dopad klimatických zmien na lokálnej úrovni. Viac informácií o projekte, o možnosti zapojenia sa a o využití metodických materiálov, nájdete už čoskoro tu. (LINK: https://www.teachinggreen.eu/)

Všetky uvedené projekty boli spolufinancované a podporené programom ERASMUS+, bez ktorého by ich realizácia nebola možná. Za podporu a spoluprácu ďakujeme všetkým našim partnerským organizáciám, menovite:

 • Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická Fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Katedre ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • SOS Birdlife, Slovensko
 • Stromu života, Bratislava
 • FANTAO, Špania dolina
 • Strednej odbornej škole technickej, Bratislava
 • Strednej priemyselnej škole strojníckej, Bratislava
 • Strednej odbornej škole automobilovej, Bratislava
 • Univerzite Jana Evangelisty Purkyňe, Ústí nad Labem, Česká republika
 • NAPA TRUCK, Česká republika
 • KOMTES, Česká republika
 • Vyšší odborná škola, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Česká republika
 • VITA XXI, Španielsko
 • SEO Birdlife, Španielsko
 • MILANTA, Španielsko
 • APAGA, Španielsko
 • Birdlife Malta
 • Institute of BioEconomy, National Research Council of Italy, Taliansko
 • IIS Olivetti, Taliansko
 • Työtehoseura, Fínsko
 • CARDET, Cyprus
 • ATT Training, Veľká Británia
 • The Institute of the Motor Industry, Veľká Británia
 • Learning through Landscapes, Veľká Británia
 • Danish Nature Approach, Dánsko
 • STOCKHOLMSGAVE CENTRUM, Dánsko
 • Rukkilille lasteaed, Estónsko

A v neposlednom rade i SAAIC - Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SK01).
(LINK: https://www.erasmusplus.sk/)

SRDEČNE ĎAKUJEME!