PROJEKTY alebo ČOMU SA VENUJEME

ENVI-MOBILE

Boli sme partnerom v medzinárodnom projekte ERASMUS+, zameranom na využitie inovatívnych foriem vzdelávania v rámci envirovýchovy s dôrazom na komunitný rozvoj. V prípade záujmu o výstupy projektu nám pošlite mail, alebo kontaktujte Strom života. Pre ukážku tréningového programu realizovaného v rámci projektu kliknite tu.

CHANGE THE GROUNDS

V projekte CHANGE THE GROUNDS sme sa spolupodieľali na tvorbe tréningových materiálov, podporujúcich zručnosti zavádzania zmien a úprav školských dvorov a záhrad tak, aby vytvárali prostredie vhodné na učenie sa vonku. Projekt koordinoval Strom života.

BIOPROFILY

Spolu so Stromom života a ďalšími organizáciami z Talianska, Španielska a Veľkej Británie, pracujeme na medzinárodnom projekte zameranom na nové formy vzdelávania a zvyšovanie proaktivity mladých ľudí v environmentálnej oblasti. Pre bližšie informácie kliknite tu.

STEP AHEAD

V partnerstve 10 organizácií z 5 krajín realizujeme už v druhej fáze projekt zameraný na tvorbu metodík a výučbových online modulov v oblasti inovácií a trendov v automobilovom priemysle. Projekt je určený stredným odborným školám automobilovým a jeho súčasťou sú i tréningy pre učiteľov. Pre bližšie informácie o jeho partneroch a výstupoch, kliknite tu.

TAKE ME OUT

Od jesene 2016 riadime medzinárodné projektové partnerstvo s názvom „TAKE ME OUT“. Jeho zámerom je zaviesť do materských škôl a predškolských zariadení outdoorový prístup s cieľom umožniť detičkám tráviť čo najviac času vonku, mimo bežných tried. V rámci projektu spolu s ďalšími partnermi v SR, ČR ako i partnermi z UK, Estónska a Dánska, aktuálne pracujeme na vytvorení metodických materiálov, tréningového programu, motivačných aktivít a podporných služieb pre dospelákov, ktorí s deťmi v predškolskom veku pracujú. Pre bližšie informácie o projekte a možnosti zapojenia sa, kliknite tu.

NTC for All

V rokoch 2017 – 2019 sme sa podieľali na implementácii projektu NTC for ALL, zameraného na podporu funkčného myslenia u detí a rozvoj ich mozgového potenciálu. Metodické materiály i podrobnejšie informácie o prínosoch NTC programu, určeného materským školám ale i rodičom detí, nájdete na stránkach projektu.

TEACH, INSPIRE AND PROTECT - TIP

V roku 2018 sme boli prizvaní do partnerstva projektu, riadeného organizáciou Birdlife Malta. Projekt prispieva k zmene obsahu a foriem vyučovania v materských a základných školách na Malte, s využitím outdoor prístupu. Do partnerstva je zapojené i Ministerstvo školstva z Malty, školy a ďalšie inštitúcie. Úlohou INAK je digitalizácia materiálov, vytvorených v projekte a zorganizovanie tréningu pre učiteľov, kombinujúceho outdoor prístup i podporu IKT zručností. Projekt beží do roku 2021. Jeho výstupy budú súčasťou týchto stránok.