O NÁS

Sme občianske združenie, ktorého snahou je robiť veci INAK, podľa možnosti aspoň trochu INovatívne A Kreatívne.

Združenie sme založili v roku 2014 ako skupina ľudí so skúsenosťami v oblasti zavádzania inovatívnych prístupov využívajúcich aktivizačné metódy a IKT vo vyučovaní, tvorby didaktických materiálov, projektového riadenia, organizovania školení a metodických tréningov, ako i ďalšími aktivitami z oblasti inovatívneho vzdelávania, podporujúcimi rozvoj ľudských zdrojov.

Cieľom nášho združenia je podporovať a rozvíjať inovatívne prístupy, využívať tvorivé metódy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu u detí, mládeže i dospelých, podporovať celoživotné vzdelávanie a zlepšovať kľúčové kompetencie učiacich sa. Naše nápady sa snažíme prakticky realizovať prostredníctvom miestnych, národných i nadnárodných projektov, zväčša v silných partnerstvách, v spolupráci s rôznymi typmi inštitúcií.

Doposiaľ realizované aktivity a projekty tematicky pokrývajú oblasť odborného vzdelávania (STEP AHEAD), oblasť environmentálneho vzdelávania - ochrany prírody a krajiny a budovanie vzťahu k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu (ENVIMOBILE, BIOPROFILY), podporu outdoorového prístupu v materských školách (TAKE ME OUT), aktivity zamerané na podporu miestneho i komunitného rozvoja (tréningy Design verejného miesta v spolupráci so Stromom života, lokálna Zóna bez peňazí Kremnica a pod).

V združení sa zameriavame na priamu tvorbu, prípravu i implementáciu projektov, realizovanie tréningových aktivít, metodickú a publikačnú činnosť, organizáciu podujatí a pod.

Kontaktujte nás

INAK, o.z.
Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, Slovakia
adriana@trochuinak.sk, janka@trochuinak.sk
+421 918 377 593, +421 940 603 751
www.trochuinak.sk